Sợ vợ

1 lượt nghe . 28/08/2017

Cách mấy km

3 lượt nghe . 05/08/2016

Cả đời người

1 lượt nghe . 05/08/2016

Đi tù phải tội

0 lượt nghe . 05/08/2016

Đâu phải con ngu mà

0 lượt nghe . 05/08/2016

Đánh con ngu sách

0 lượt nghe . 05/08/2016

Đánh chết nửa người

6 lượt nghe . 05/08/2016

Dân dần quan

2 lượt nghe . 05/08/2016